Secure Tower راهکاری است نرم افزاری در حوزه امنیت اطلاعات . این نرم افزار به منظور حفاظت از نشت داده ها (که به روش های مختلف درون شبکه اتفاق می اف

COMMENTS